سوالات کنکور ساختار هسته

۱-اگر نيم عمر ماده راديو اکتيوی برابر يک ساعت باشد ، بعد از ۲ ساعت ....

(۷۹  ت )

   √ ۱)۴/۱ آن تجزيه نشده باقی می ماند .

       ۲)۴/۳ آن تجزيه نشده باقی می ماند .

       ۳)۸/۱ آن تجزيه می شود .

       ۴)فقط نصف آن تجزيه می شود .

۲-انرژی معادل جرم پروتون ، تقريبا چند ژول است ؟ (۸۰ ت )

(جرم پروتون برابر1.67×27-10کيلوگرم و c=۳×۱۰۸  متر بر ثانيه )

      √ 1) 1,5×10-10

         2)1,5×19-10

         3)5×19-10

          4)5×10-10

3-هسته اتمی يک ذره بتا گسيل می کند . عدد اتمی و عدد جرمی به ترتيب چگونه تغيير می کند ؟ (۸۰ ر )

    ۱)ثابت . ثابت                 √ ۲)يک واحد کاهش  . يک واحد کاهش

     ۳)يک واحد افزايش . ثابت      ۴)يک واحد کاهش  . ثابت

۴-از ۱۲ گرم يک ماده راديواکتيو پس از ۱۸ روز ۱,5 گرم تجزيه نشده باقی مانده است . نيمه عمر اين ماده چند روز است ؟( ۸۱ ر )

   ۱)۳          √ ۲)۴              ۳)۶              ۴)۹

۵-عدد اتمی هسته ای که فقط گاما تابش می کند چند واحد کاهش می يابد؟ ( ۸۲ ر )

  √ ۱)صفر            ۲)۱             ۳)۲              ۴)۴

۶- نيمه عمر يک ماده راديواکتيو ۵ شبانه روز است . اگر پس از ۲۰ شبانه روز مقدار ۷۵ گرم آن متلاشی شود . پس از چند شبانه روز ۲,5 گرم از آن باقی می ماند ؟ ( ۸۳ ت )

   ۱)۱۵              ۲)۲۰            √ ۳)۲۵             ۴)۳۰-

۷-يک عنصر راديو اکتيو چه ذراتی را بايد تابش کندتا بدون تغيير عدد اتمی ،عدد جرمی آن ۴ واحد کم شود ؟    (۸۳ ر )

         ۱)۳ آلفا و ۲ بتا                          ۲)۲ آلفا و ۲ بتا

         ۳)۲ آلفا و يک بتا                     √ ۴)يک آلفا و ۲ بتا

۸-چند در صد از هسنه های يک عنصر راديو اکتيو بعد از مدتی معادل ۳ برابر نيم عمر ، تجزيه نشده باقی می ماند ؟( ۸۳ ر )

         ۱)۱,25            2)3             3)8         √ 4)12,5

۹-کدام عبارت درست است ؟ ( ۸۴ ت )

   ۱)با گذشت زمان نيم عمر يک عنصر راديواکتيو کاهش می يابد.

√ ۲)در اثر پرتو زايی ممکن است عدد اتمی هسته کاهش يابد .

   ۳)هر چه انرژی بستگی هسته بيشتر باشد آن هسته ناپايدارتر است .

   ۴)اگر از هسته ای آلفا گسيل شود عدد جرمی آن يک واحد کاهش می يابد.

۱۰- با واپاشی اورانيوم ۲۳۸ ( u92 ) يک ذره آلفا گسيل می شود .

عنصر ايجاد شده از اين واپاشی چند نوترون و چند پروتون خواهد داشت ؟ ( ۸۵ ت )

√ ۱)۱۴۴ و ۹۰             ۲)۱۴۶ و ۹۰ 

   ۳) ۹۱ و ۱۴۴            ۴) ۹۱ و ۱۴۶

۱۱- در واپاشی β ...

( ۸۵ ر )

  ۱)عدد اتمی ثابت می ماند .

   ۲)جرم اتمی يک واحد زياد می شود .

 √۳)مجموع نوکلئون ها ثابت می ماند .

   ۴)در هسته يک پروتون کم و يک نوترون اضافه می شود .

 ۱۲-کدام اشعه برای ضد عفونی کردن تجهيزات بيمارستانی مناسب است ؟ ( ۸۵ ت )

   ۱)آلفا              ۲)بتا              ۳)ايکس           √۴)گاما        

فيزيک مدرن

۱-انرژی معادل جرم پروتون ، تقريبا چند ژول است ؟ (۸۰ ت )

(جرم پروتون برابر1.67×27-10کيلوگرم و c=۳×۱۰۸  متر بر ثانيه )

      √ 1) 1,5×10-10

         2)1,5×19-10

         3)5×19-10

          4)5×10-10

۲-در پديده فوتو الکتريک ، مقدار ولتاژ متوقف کننده به چه عواملی بستگی دارد ؟

 (۸۲ ر )

   ۱)جنس الکترود فلزی که نور به آن می تابد و شدت پرتو فرودی

   ۲)بزرگی سطح الکترود فلزی و شدت پرتو فرودی

   ۳)بسامد و شدت

√ ۴)بسامد و جنس الکترود

۳-در اتم هيدروژن ، بلند ترين طول موج مربوط به رشته ... از کوتاهترين طول موج مربوط به رشته ... کوتاهتر است . (۸۲  ر )

  ۱)براکت . پاشن                            ۲)پاشن . بالمر

  ۳)براکت . ليمان                          √ ۴)ليمان . بالمر

۴-در ساختار نواری ، جسمی رسانا محسوب می شود  که در آن ...( ۸۲ ر )

     √ ۱)نوار بخشی پر وجود داشته باشد .

        ۲)پهنای گاف انرژی زياد باشد .

        ۳)پهنای گاف انرژی کم باشد .

        ۴)نوار کاملا پر وجود داشته باشد .

۵-با گرم کردن تدريجی گاز هيدروژن از دماهای پايين تا دماهای بالا  ، ابتدا خطوط رشته  ... و در نهايت رشته ... ظاهر می شود ؟( ۸۳  ت )

      ۱)پفوند . بالمر                       ۲)ليمان . پفوند

      ۳)بالمر . پفوند                   √  ۴)پفوند . ليمان

۶-ذر يک دمای معين و در مقايسه با اجسام ديگر جسم سياه ... گسيلنده و.... جذب کننده موجهای الکترومغناطيسی است . ( ۸۳ ر )

         ۱)بهترين  . بدترين                ۲)بدترين . بهترين

         ۳)بدترين .بدترين               √ ۴)بهترين . بهترين

۷-اگر در اتم هيدروژن انرژی الکترون در مدار اول برابر ۱۳,6- الکترون ولت باشد . انرژی در مدار دوم چند الکترون ولت است ؟ ( ۸۳ ر )

   √۱)۳,4-        2)6.8-                 3)27.2-          4)3,4Γ2-

۸-کدام طيف اتمی در شناسايی عناصر از يکديگر بکار می رود ؟( ۸۴ ت )

  ۱)فقط گسيلی خطی                         ۲)فقط گسيلی پيوسته

   ۳)جذبی پيوسته يا گسيلی پيوسته    √ ۴)جذبی خطی يا گسيلی خطی

۹-اگر در پديده فوتو الکتريک ، بسامد نور فرودی دو برابر شود ،ولتاژقطع k برابر می شود . کدام رابطه درست است ؟(۸۴ ت )

     √ ۱)k>2

        2)k=2

        3)k>1 . k<2

        3)k>2 . k<3

۱۰-هر گاه به يک يون تک الکترونی که در مدار مانای شماره ۲ ٬ دارای ۲ الکترون ولت انرژی است ، فوتونی با طول موج ۸۰۰ نانومتر بتابانيم چه اتفاقی رخ می دهد ؟ ( ۸۴ ر )

   ۱)هيچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد .

   ۲)الکترون به حالت بر انگيخته n=6  می رود .

√ ۳)الکترون به حالت بر انگيخته n=4 می رود .

   ۴)الکترون با گسيل القايی به حالت پايه می رود .

۱۱-با آلايش يک نيمرسانا ، رسانش الکتريکی آن چه تغييری می کند ؟ ( ۸۴ ر )

     ۱)ثابت می ماند .

 √  ۲)افزايش می يابد .

     ۳)کاهش می يابد .

      ۴)برای نيمرسانای نوع n  افزايش و نوع p کاهش می يابد .

۱۲-در يک آزمايش فوتوالکتريک طول موج قطع ۱۰.۲ ميکرو متر است . اگر نوری با طول موج ۱/. ميکرون بکار رود . بيشينه انرژی جنبشی الکترون ها هنگام جدا شدن از فلز چند الکترون ولت خواهد بود ؟ ( ثابت پلانک ۱۵-۱۰×۴ الکترون ولت ثانيه است ) ( ۸۵ ر)

   ۱)۱         ۲)۳             ۳)۴          √ ۴)۶

۱۳- تابع کار فلزی ۲ الکترون ولت است . اگر در پديده فوتوالکتريک بر آن فلز نوری با طول موج ۲۷۰ نانومتر بتابانيم . بيشينه انرژی جنبشی فوتوالکترون ها چند الکترون ولت است ؟(h=4.14×10-15evs )

 ( ۸۵ ت )

   ۱)۱.۴        √ ۲)۲.۶            ۳)۳.۴         ۴)۴.۶

۱۴- اگر در اتم هيدروژن ، الکترون از مدار ۲ به مدار ۳ برود . انرژی آن چند برابر می شود ؟ ( ۸۵ ت )

   ۱)۳/۲            ۲)۲/۳            √ ۳)۹/۴              ۴)۴/۹

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ | 0:45 | نویسنده : مایکل |
www.shahed-emam.ir

آدرس بالا را کلیک کنید و نمونه سوالات تمام رشته ها را ببینید

با نفوذ بیشتر در دنیای ریز ذره ها ، اثرات گرانشی بطور قابل توجهی کمتر می شوند. ولی این مساله تا نقطه معینی صادق است و نقش آنها بطور مشخصی افزایش می یابد. و آنها مانند وضعیتی که در جهان بزرگ وجود دارد به صورت پدیده های فیزیکی غالب در می آیند. در دنیای ریز ذره ها که وجه مشخصه آن فواصل کوچک است، مقادیر انرژی و در نتیجه جرم به اندازه ای افزایش می یابد که از این نظر دنیای ریز ذره ها مشابه پدیده های دنیای بزرگ و فوق العاده بزرگ می گردد و دو جهان مانند گذشته یکی می شوند و به همین دلیل آنها برخی از قوانین طبیعت مشترک هستند.

سیاهچاله ها که نشان دهنده چگالی فوق العاده زیاد ماده هستند، ناحیه دیگری می باشند که در آن وقایع جهانی و میکروسکوپیک باهم یکی می شوند. در اینجا پدیده گرانشی در هر دو حالت عظیم است که در حالت اول بصورت هندسه تغییر یافته فضا و در حالت دوم به صورت اثرات مکانیک کوانتومی بیان می شود.

● بیان ریز ذره ها بوسیله پدیده گرانشی

پیشرف جهان کوچک عقاید و تصورات خارق العاده ای پدید می آورد که نظریه های دانش عادی را نقض می کند و آشکارا نشان می دهد. چنین عقیده ای که معلومات امروزی علمی مفاهیم مطلق و غیر قابل تغییری هستند، پوچ می باشد. به نظر نمی آید که هیچگاه پیشرفت فیزیک و اختر فیزیک به انتها برسد.

فرضیه ذرات بنیادی که همواره وقایع عجیب تری را آشکار می سازد. دائما با مفاهیم پیچیده ریاضی و سایر مفاهیم پیچیده به وجود می آید که با دنیایی که ما را احاطه کرده هیچ گونه مشابهتی ندراد. باید گفت که این فرضیه روز به روز بیشتر با فرضیه کیهانی آمیخته می شود. به عبارت دیگر قوانین طبیعی حاکم بود و نقطه نهایی و متضاد ابعاد جهانی یعنی دنیای ریز ذره ها و دنیای وقایع کیهانی هیچگاه با یکدیگر متناقض نیستند.

● دنیای ریز ذره ها

گمان می رود چنین جریانی بتواند برای ایجاد ارتباط تلفنی با گذشته کمک کند یا ممکن است شخصی خود را به ساعت یازده صبح روز قبل انتقال دهد. چنین چیزی مادامی که دنیای سرعتهای کوچک تر از سرعت نور با دنیای سرعتهای بزرگ تر از سرعت نور برخورد پیدا کند، تناقض می باشد. اگر فقط محدوده سرعت های بالاتر از سرعت نور را مورد توجه قرار دهیم، چین تناقضاتی به وجود نمی آید. تاکنون هیچ یک از اطلاعات تجربی به دست آمده وجود تاکیون ها را به اثبات نرسانیده اند.

● بازگشت به گذشته

دنیای تاکیون ها هیچ نقطه مشترکی با دنیای ما که در آن سرعت ها کمتر از سرعت نور است ندارد. سه نوع ذره ای که هم اکنون ذکر آنها به میان آمد، دارای یک خاصیت مشترک می باشند. ذرات یک گروه تحت هیچ شرایطی نمی توانند به ذرات گروه دیگر تبدیل شوند. از سوی دیگر ، فقط بر اساس دانش جدید می توانیم چنین اظهار نظری را به عمل آوریم. اگر این مسئله را از دیدگاه اطلاعات علمی کامل تری که هنوز ناشناخته است مورد بررسی قرار دهیم، ممکن است که کاملا تغییر نماید. در آن صورت می توانیم فرض کنیم که دنیای تاکیون ها با دنیای ما برخورد پیدا می کند و این بدان معنی است که فرآیندهایی در طبیعت وجود دارند که در جهات نامشخص پیش می روند.

اصل علیت که بر اساس آن علت همیشه مقدم بر معلول است یک اصل اساسی فیزیکی است. به بیان دیگر ، هیچ رویدادی نمی تواند گذشته را تحت تاثیر قرار دهد و موجب تغییر آن چیزی گردد که اتفاق افتاده است، ولی در دنیای ذراتی که با سرعت نور و یا بیشتر از آن حرکت می کنند ، این اصل ممکن است تغییر نماید و علت و معلول با توجه به چارچوب مرجع جای خود را عوض کنند.

در فرآیندهایی که پیام ها با سرعت بیشتر از سرعت نور حرکت می نمایند، تسلسل وقایع (وقایعی که پیش از وقایع دیگر رخ می دهند) به انتخاب دستگاه مختصات بستگی پیدا می کند، در عین حال ، جهت جریان اطلاعات یعنی اساس بستگی علت و معلول تغییر نمی نماید. این مسئله موجب نقص علیت می گردد.

● دنیای تاکیون ها و دنیای ما

عقاید متفاوتی در این مورد وجود دارد. اگر تاکیون ها واقعا وجود داشته باشند، چه می شود؟ در این صورت آنها نوع سوم ذراتی می باشند که برای ما شناخته شده اند. اولین نوع شامل ذراتی است که هیچگاه به سرعت نور نمی رسند. (یعنی تقریبا تمام ذرات بنیادی شناخته شده) ، نوع دوم فوتون ها (کوانتاهای تابش الکترومغناطیسی) و احتمالا نوترینوها می باشند که هر دو آنها با سرعت نور منتشر می شوند. تاکیون ها همواره دارای سرعتی می باشند که از سرعت نور بیشتر است.

● اگر تاکیون ها وجود داشتند؟

در کنار دنیایی با سرعت های کمتر از سرعت نور (جهان تاردیون ، مشتق از کلمه لاتین تاردوس به معنای آهسته) دنیای دیگری وجود دارد که سرعت نور در آن از سرعت های دیگر کمتر است، نه بیشتر (جهان تاکیون مشتق از لغت یونانی تاخیس به معنی سریع می باشد). دنیای دوم کشف نشده است ، زیرا هیچ نقطه مشترکی با دنیای اول ندارد.

در سالهای اخیر ، تعدادی مقاله تحقیقاتی منتشر شده که نویسندگان آنها احتمال وجود ذرات &#۶۵۵۳۳;ابر نور&#۶۵۵۳۳; را که تا کنون نامیده اند، مورد بررسی قرار داده اند.

واقعیت عجیبی که در مورد فرضیه ابر نور وجود دارد، آنست که این فرضیه ، نظریه نسبیت خاص را نقض نمی کند ، بلکه آن را با دنیایی که در آن سوی محدوده سرعت نور قرار دارد سازگارتر و هماهنگ تر می سازد.

● ابر نور

بر اساس نظریه نسبیت هیچ فرآیند فیزیکی نمی تواند در سرعت های بالاتر از سرعت نور در خلا انجام گیرد. بدون تردید ، قابل قبول نبودن این سرعت ها یکی از عجیب ترین فرضیات فیزیک جدید است.

آیا واقعا ممکن است که سرعت های بالاتر از سرعت نور وجود داشته باشد؟تاريخ : شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | 23:12 | نویسنده : مایکل |
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ | 10:46 | نویسنده : مایکل |

برای باز شدن بهتر لینکها روی هریک راست کلیک کرده و گزینه open in new window را انتخاب نمایید


نمونه سوالات شیمی (3)


نمونه سوالات زیست شناسی 2 (سوم تجربی)


نمونه سوالات شیمی 3 (ریاضی و تجربی)


نمونه سوالات شیمی سال اول


نمونه سوال ریاضی ترم اول


بانک نمونه سوالات تمام مقاطع تحصیلی 1 ( گلچین از سایتهای مختلف )


بانک نمونه سوالات تمام مقاطع تحصیلی 2 ( گلچین از سایتهای مختلف )


تستهای تصاعد


تستهای حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی- قسمت اول - شامل 50


تستهای حسابان


تستهای لگاریتم


تستهای مثلثات


سوالات المپیاد فیزیک ایران


سوالات امتحان نهائی زبان-دیماه


سوالات امتحان نهائی زبان-دیماه 87 سری 2


سوالات کنکور سال 88 - 87


سوالات کنکور سراسری سال 1386به همراه کلید آن


مجموعه سوالات امتحانی دوره متوسطه


مجموعه سوالات فنی و حرفه ای


مجموعه سوالات کارشناسی ارشد


نمونه سئوال هنر کلاس سوم راهنمایی


نمونه سوالات آرایه های ادبی (سوم انسانی)


نمونه سوالات آمار و مدلسازی (سوم تجربی)


نمونه سوالات ادبیات فارسی 3 (سوم انسانی)


نمونه سوالات تاریخ معاصر ( ریاضی و تجربی)


نمونه سوالات ادبیات فارسی3 (غیر انسانی)


نمونه سوالات تاریخ ایران و جهان2 (سوم انسانی)


نمونه سوالات جامعه شناسی 2 (سوم انسانی)


نمونه سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی)


نمونه سوالات جغرافیا 2 (سوم انسانی)


نمونه سوالات حسابان (سوم ریاضی)


نمونه سوالات دین و زندگی3 (کلیه رشته ها)


نمونه سوالات ریاضی 3 (سوم تجربی)


نمونه سوالات ریاضی ترم یک (هرسه پایه)


نمونه سوالات زبان انگلیسی 3 (کلیه رشته ها)


نمونه سوالات زبان فارسی 3 (سوم انسانی)


نمونه سوالات زبان فارسی 3 (غیر انسانی)


نمونه سوالات زمین شناسی (سوم تجربی)
نمونه سوالات عربی 3 (سوم انسانی)نمونه سوالات عربی 3 (غیر انسانی)


نمونه سوالات فلسفه و منطق (سوم انسانی)


نمونه سوالات فیزیک 3 (سوم تجربی)


نمونه سوالات فیزیک 3 (سوم ریاضی)


نمونه سوالات کنکور عربی رشته تجربی ریاضی 2


نمونه سوالات کنکور عربی رشته تجربی ریاضی 3


نمونه سوالات کنکور عربی رشته تجربی ریاضی 4


نمونه سوالات کنکور عربی رشته تجربی ریاضی 5


نمونه سوالات کنکور عربی رشته تجربی و ریاضی 1


نمونه سوالات مبانی کامپیوتر (سوم ریاضی)


نمونه سوالات مبانی کامپیوتر (سوم ریاضی)


نمونه سوالات مقطع متوسطه


نمونه سوالات هندسه 2 (سوم ریاضی)


لینک های سوال امتحانی با موضوعات دیگر


فهرست کامل لینک ها
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ | 10:40 | نویسنده : مایکل |